Guidad visning av Concrete Matters

Under några vitala decennier i mitten av 1900-talet utforskade konstnärer i de snabbt växande kosmopolitiska städerna Montevideo, Caracas, Buenos Aires, São Paulo och Rio de Janeiro den konkreta konsten. Utställningen lyfter fram denna period då konkretismens – och därmed också konstens gränser undersöktes.
I utställningen Concrete Matters presenteras även den framväxande brasilianska neokonkreta rörelsen vilken vid slutet av 1950-talet ifrågasatte idén om konstverket som ett statiskt objekt. Se verk av bland andra Lygia Clark, Lygia Pape och Helió Oiticica.

Den föreställande konsten förkastades i mitten av 1940-talet formades fraktioner i Argentina som omtolkade och utvecklade den europeiska konkreta konsten grundad av den holländska konstnären Theo van Doesburg i Paris 1930. Konstnärerna ansåg att den avbildande, föreställande konsten tenderade att ”kväva människans fattningsförmåga” och ”distrahera henne från hennes egen kapacitet”.
De konkreta konstnärerna förkastade illusionen som konstnärer genom århundranden använt för att skapa ett tredimensionellt bildrum på dukens tvådimensionella yta. De förespråkade att människan skulle omges av verkliga ting, inte av illusioner. Den konkreta konsten var för dem vägen att gå eftersom den ”sätter människan i direkt relation till föremålen och inte till berättelser om föremålen.”

Visuella likheter – olika syften
Under de kommande decennierna tolkades och omtolkades konkretismen av konstnärer i Argentina, Brasilien, Uruguay och Venezuela. Trots verkens visuella likheter finns en uppsjö av bitvis motstridiga syften och tankemodeller bakom konstnärernas intressen.
Under de drygt fyra decennier som utställningen spänner över bildades, splittrades och ombildades åtskilliga konstnärliga fraktioner. Likt det tidiga nittonhundratalets avantgardistiska rörelser formulerade även dessa grupper sina emellanåt utopiska visioner i texter och manifest vilka spreds via flygblad och egenutgivna magasin eller publicerades i dagstidningar.

Concrete Matters presenterar ett sjuttiotal verk från 1930- till 1970-talet från Argentina, Brasilien, Uruguay och Venezuela och utgår från samlingen Colección Patricia Phelps de Cisneros.

Moderna Museet är en statlig myndighet med det nationella ansvaret att samla, bevara, visa och förmedla modern och samtida konst. Moderna Museet är ett av världens ledande museer för modern och samtida konst. Visionen för museet är att fortsätta verka i den anda av öppenhet och experimentlusta som alltid har varit museets signum. Konstens och konstnärernas närvaro är av största betydelse, likaså dialogen med en aktivt deltagande publik. Genom att utveckla detta samspel byggs ett museum för framtiden. Aktuell utställning: Concrete Matters

Back buttonBack to calendar